Zásady ochrany osobních údajů

Jsem Lukáš Šaněk, konzutant na volné noze se sídlem Vratislavova 74/7, Praha, IČO 02981351. Jsem plátce DPH. Kontaktovat mě můžete na info@lukas-sanek.cz a telefonu 605 726 232.

V rámci naší spolupráce budu zpracovávat Vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

V případě Vaší poptávky o mé služby, budu pracovat s údaji, které v poptávce zadáte. Nejčastěji to bude Váš e-mail, jméno či telefonní číslo. Uvedené údaje budu zpracovávat po nezbytně nutnou dobu, po kterou se rozhodneme o navázání či nenavázání spolupráce.

V případě, že spolu navážeme spolupráci, budu pracovat s Vašimi dalšími osobními údaji nezbytnými pro naši komunikaci a fakturaci. Tyto údaje budu zpracovávat po dobu poskytování služeb. Pokud budete mít zájem o newsletter, budu vaše údaje zpracovávat 2 roky od udělení vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. Osobní údaje budu zpracovávat a uchovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z našeho smluvního vztahu.

Obecně lze říci, že Vaše osobní údaje zpracovávám na základě platného právního důvodu, a to zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo na základě Vašeho souhlasu.

Příjemci vašich osobních údajů

S vašimi osobními údaji mohou mít přístup i jiné osoby, protožé pro své podnikání a poskytování služeb využívám jejich nástroje a služby.

Jsou to:

 • iDoklad – Seyfor, a. s., IČO 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072,

 • Daňový poradce – LIBELLUS s.r.o. IČO: 08160198, se sídlem Pražská 18, Kolín II, 280 02 Kolín, vedenáu Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 313980,

 • Google – Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie a ke zpřístupnění osobních údajů dochází vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a rovněž na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním údajů máte tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,

 • právo na opravu, doplnění nebo smazání osobních údajů,

 • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,

 • právo požadovat, aby vaše osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (a to i profilování),

 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,

 • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

 • právo kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.